Lingua Castelá

Escribir, ler, falar, comprender!!! A quí vos iremos pouco a pouco ofrecendo recursos que vos axuden a mellorar: a ortografía, a redacción, os contidos, etc. Procuraremos que sexan interactivos e que vos permitan asentar o traballado nas aulas sen necesidade de apoio. O obxectivo é falar e escribir en CASTELÁN con corrección, conseguir dominar a ferramenta para logo poder comunicar, crear, disfrutar, ….!

 

Ortografía:

Páxina de Arturo Ramos con exercicios interactivos:

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

Páxina con ditados organizados por niveis e por temas ortográficos:

http://www.madrid.org/dat_capital/deinteres/impresos_pdf/Dictados_primaria09.pdf

Páxina para traballar a acentuación, os tipos de palabras e a oración simple e composta nos niveis baixos da ESO (e no 3º ciclo de primaria):

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/

Blog con interesantes enlaces recomendados sobre acentuación:

http://depoetasypiratas.blogspot.com.es/2014/10/la-tilde-diacritica-ejemplos-y.html

Acentuación, homónimas, homófonas e puntuación:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1161

Abreviaturas, siglas, símbolos, numerais, erros de uso nos verbos, locucións…

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1092

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/Ejer_COMUNIC.htm

http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/archaron/Ejer_COMUNIC.htm

Completas páxinas para repasar a ortografía en xeral, palabras dubidosas, homófonas, xentilicios, estranxeirismos, numerais, prefixos e sufixos…

http://www.reglasdeortografia.com/

http://reglasdeortografia.com/novedades.html

http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/ortografia.htm

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm

Sobre construcións dubidosas:

http://www.reglasdeortografia.com/pontealdiaintrod.html

Xogo do aforcado para repasar a ortografía:

http://www.reglasdeortografia.com/ahorcado.html

Velocidade lectora:

http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidadsecund01.html

http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidadsecund02.html

Xogar cos xentilicios en castelán. Ao tempo, repásanse as provincias:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/Gentilicios/contenido/index.html

Páxina para consultar os xentilicios:

http://lastareasdelcole.files.wordpress.com/2010/05/gentilicios.pdf

Fonética e fonoloxía:

Fonética articulatoria (visión dos movementos dos órganos bucais, audición, etc.):

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

Gramática:

Blog Lengua y Literatura, con moita información e actividades interactivas:

http://www.materialesdelengua.org/

http://www.materialesdelengua.org/WEB/index_web.htm

Completa páxina con webs para traballar a gramática:

http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_isabelan/doc/enlaclen.htm#1

Páxina para practicar os tipos de palabras:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/palabras/palabras.html

Blog con seleccións interesantes:

http://depoetasypiratas.blogspot.com.es/2014/11/lexemas-morfemas-formacion-palabras.html

Repaso xeral da grámática (tipos de palabras, sintaxe, crucigramas temáticos…):

http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/

Páxina moi completa de Jesús Felipe Martínez:

http://www.jesusfelipe.es/index.htm

Unprofesor.com de lengua:

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/

Páxina completa de sintaxe con exemplos resoltos:

http://sintaxisfacil.blogspot.com/

Páxina de enlace a vídeos de explicación de lengua (sintaxis, morfología…) del canal unprofesor.com. Ao entrar nesta canle de youtube, atoparemos unha lista de reprodución con vídeos sobre diferentes temas de lengua.

Moi bo enlace con exercicios interactivos para practicar os tipos de palabras, a conxugación dos verbos, as perífrases e os valores do “se”:

http://www.espaciobabelia.net/activred1b/index_files/Page397.htm

Repasar a voz pasiva:

http://miratelalengua.blogspot.com.es/2013/10/voz-pasiva.html

Repasar os adverbios, as preposicións e as conxuncións:

https://lclcarmen1.wordpress.com/estudio-de-la-lengua-gramatica/unidad-7-palabras-invariables-preposiciones-adverbios-conjunciones/

Repaso xeral:

http://www.lengua.profes.net/comun/VerEspecial.asp?id_contenido=33493

Léxico:

Ferramenta práctica para practicar a evolución do latín ao castelán:

http://tercerodelaeso.wordpress.com/2010/01/11/origen-y-evolucion-del-castellano/

Vocabulario, palabras “comodín”, crucigramas con definicións, sinónimos, antónimos…

ttp://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/Ejer_COMUNIC.htm

Creación textual:

Exercicios de coherencia e cohesión textual, elaboración de enunciados de diversa tipoloxía, ordenación de parágrafos e textos, aplicación de conectores, aplicación das normas de puntuación, comprensión textual,…

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/Ejer_COMUNIC.htm

http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/encadenamiento_discurso_1e.htm

http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/flash/unidad3/concepto/identificacion.swf

O texto e as súas propiedades:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1148

Tipos de texto:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1047

Páxinas de Educastur de teoría e actividades en castelán dirixidas a niveis altos (4º ESO, Bacharelato)  sobre técnicas de escritura, aprender a aprender, aprender a ser críticos, aprender a coñecer e disfrutar coa literatura,  tipos de textos literarios, xéneros xornalísticos, técnicas de estudo… en castelán. Moi ben organizado.

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_1/

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_2/indice.html

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_3/index.html

Literatura:

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/

Métrica paso a paso, combina teoría e práctica interactiva:

http://www.tinglado.net/?id=metrica

Figuras literarias (páxina de José Hernández):

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/literatura/2ESO/figurasliterarias/index.htm

Xogo de recursos literarios:

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/literatura/2ESO/figurasliterarias/index.htm

Práctica de recursos literarios:

http://www.xtec.cat/~jgenover/figura.htm

Métrica, teoría e práctica:

https://sites.google.com/a/iesnorba.com/depaseoporelverso/las-estrofas/estrofas-de-cuatro-versos

http://www.auladeletras.net/literatura_secundaria/ejercicios/retorica01.htm

Repaso xeral:

http://www.lengua.profes.net/comun/VerEspecial.asp?id_contenido=33493

Enciclopedia literaria en rede moi práctica:

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/index.html

El Quijote interactivo: recurso moi completo sobre a obra. Permite lelo en versión orixinal e na transcrición ao castelán actual e aporta interesante información complementaria.

http://quijote.bne.es/libro.html

Libro interactivo sobre a literatura do XIII ao XVII:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1362681729/contido/literatura.html

Libro interactivo sobre as etapas da literatura castelá:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1348165758/contido/etapas_literatura/etapas.html

Libro interactivo sobre o barroco. Inclúe ao final unha páxina con enlaces para afondar no tema:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1360262857/contido/proyecto_final.html

Literatura de 4º de ESO con teoría e actividades interactivas:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1337681363/contido/4esolengualiteratura/quincenas/q_1.html

Documental sobre as mulleres na xeración do 27:

http://www.rtve.es/lassinsombrero/es/webdoc/

Galego e castelán:

Revisión teórica das principais interferencias entre o galego e o castelán:

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/COMUNICACION/Interferencias.htm

 Historia da lingua: 

Unidade didáctica con práctica para a historia da lingua castelá:

http://conteni2.educarex.es/mats/11770/contenido/home.html

Lectura comprensiva:

Páxina do Ministerio con preguntas liberadas de probas de comprensión lectora:

http://evaluacion.educalab.es/timsspirls/tests/31

Páxina de Arturo Ramos para practicar a lectura comprensiva (textos con cuestións):

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm

Páxina do Instituto Cervantes para traballar a lectura comprensiva:

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/

Advertisement