Lingua Galega

Escribir, ler, falar, comprender!!! A quí vos iremos pouco a pouco ofrecendo recursos que vos axuden a mellorar: a ortografía, a redacción, os contidos, etc. Procuraremos que sexan interactivos e que vos permitan asentar o traballado nas aulas sen necesidade de apoio. O obxectivo é falar e escribir en galego con corrección, conseguir dominar a ferramenta para logo poder comunicar, crear, disfrutar, ….!

Enlaces recomendados:

Enlaces de axuda didáctica para o ensino da lingua e literatura galegas

Comezamos con Lingua Galega. Dúbidas lingüísticas, un compendio do servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo no que resolver dúbidas de ortografía, gramática e léxico. Podes descargar o pdf:

http://kit.consellodacultura.gal/web/uploads/adxuntos/arquivo/52de6c496a39c-lingua_galega._dubidas_linguisticas.pdf

Cotovía. Proxecto para 1º e 2º de ESO elaborado por Ana Rial e Manuel Rosales. No segundo enlace da mesma ferramenta didáctica, recompilan información para traballar as TIC, a oralidade -exposicións, debates, lectura, etc.- e técnicas de comprensión -resumos, esquemas, tipoloxía textual, etc.-, Alfabetización Informacional… Enlace en Abalar e externo:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1411726747/contido/index.html

http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_00.html?orix=hab

Symbaloo de lingua:

https://www.symbaloo.com/mix/linguagalega

Tradutores

Recursos para o galego recompilados por MaOs, cooperativa galega de innovación social:

http://maos.gal/recursos/recursos-galego/

Páxina onde se seleccionan os tradutores e correctores:

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/textos/tradutores.htm

Ortografía

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm

https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-salgueiro/

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/gal/exercicios.htm

http://centros.edu.xunta.es/iespintorcolmeiro/galego/exercicios.htm

Enlace para o repaso da ortografía (3º ciclo de primaria pero vale para a ESO)

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1326964779/contido/ortografia/ortografia/index.html

Repaso xeral B/V; H; S/X:

http://gl.wikibooks.org/wiki/Exercicios_de_ortograf%C3%ADa_en_lingua_galega

Morfoloxía

Estrutura das palabras variables:

http://cotovia.org/proxecto/exe/exe_mor_56.html?orix=mor&tare=&tema=mor_ud4_02.html

Pingas de Lingua: Ferramenta interactiva de Eva Rosa López Villanueva para repasar a gramática (teoría e práctica) en 1º e 2º de ESO, mais tamén para o resto da ESO. Útil  para iniciación no galego pois é moi visual. Inclúe documentos da programación.

http://pingasdelingua.weebly.com/manual-de-uso.html

Páxina de Belén Pérez Aldariz para repasar os tipos de palabras:

http://www.linguagalega.org/lingua/clasesdepalabras/clasesdepalabras.html

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/morfoloxiaexercicios.html

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/gal/exercicios.htm

Conxugador de verbos en galego:

http://conxugador.cilenis.com/

Vídeo de María Lado e Lucía Aldao sobre a colocación do pronome átono, con humor:

Repaso xeral:

http://gl.wikibooks.org/wiki/Exercicios_de_morfosintaxe_en_lingua_galega

Análise mofolóxica e sintáctica

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/analise.htm

Páxina de “Profesgalegas” con proposta de práctica de sintaxe (4º ESO e BACH) coas solucións:

http://www.blogoteca.com/profesgalegas/index.php?cod=83726

Sintaxe, teoría e práctica, do IES San Clemente. Principalmente 4º de ESO e Bacharelato:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/repositorio/cont/sintaxe-da-lingua-galega-1-unidades-e-funcions-sintacticas-da-frase-funcions (San Clemente)

Léxico

RILG (Recursos Integrados da Lingua Galega) e TILG. Son dicionarios de dicionarios do Instituto da Lingua Galega; o segundo permite localizar textos contextualizando as voces.

http://sli.uvigo.es/RILG/

http://www.ti.usc.es/tilg/

DPLP, dicionario Priberam da lingua portuguesa:

http://www.priberam.pt/dlpo/

Dicionario de sinónimos de Galaxia:

http://books.google.es/books/about/Diccionario_de_sin%C3%B3nimos_da_lingua_gale.html?id=AOrB_Sz8F3cC

Exercicios de léxico:

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/lexicogalego.html

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/gal/exercicios.htm

http://www.as-pg.com/GetDidacticResourcesByUnit.do?didacticUnitId=29&title=Vocabulario#/enlace

Vocabulario con apoio visual en Cotovía, de Ana Rial e M. Rosales:

http://cotovia.org/proxecto/lex/lex_00.html?orix=lex

Boa páxina para coñecer os nomes de paxaros, insectos, animais, árbores, etc. Proporciona información xeral, os nomes científicos e a tradución ao castelán:

http://www.rios-galegos.com/

Xogamos ao aforcado e aprendemos:

http://www.intergalcome.uvigo.es/aprende_xogos.html

Encrucillados:

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/pasatempos/cruzas/encru.html

Xentilicios:

http://es.slideshare.net/Boedense/xentilicios

Sociolingüística

Ferramenta interactiva de Belén Pérez Aldariz para traballar as variedades lingüísticas, útil para a ESO e para reforzar o básico no Bacharelato:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464266728/contido/WEBDIA/webdia.htm

Mapas do uso do Instituto Galego de Estatística:

https://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/ecv/ECV_ResumoResultados_galego.html

http://calidonia.eu/2014/10/20/mapas-de-uso-do-galego-2001-2011/

Presentación moi clara, coas características de bloques e áreas lingüísticas da profesora Celia Díaz:

http://www.slideshare.net/letrasenrede/variedades-xeogrficas-do-galego-moderno

Páxina con información e audios sobre dialectoloxía:

http://www.culturagalega.org/pruebas/anosafala/

Páxina do Consello da Cultura Galega -proxecto  LOIA – con información sobre sociolingüística e mapas:

http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/mapas.php?Indice=4&idioma=3

Entrevista a Henrique Costas sobre a fala estremeña:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2013/11/21/henrique-costas-tenen-arcaismos-desaparecidos-galicia-hai-seculos/0003_201311H21P469945.htm

Páxina da Coodinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística:

 http://www.coordinadoraendl.org/prexuizos/index.php?p=rec

Desviacións da norma (dialectalismos, vulgarismos, castelanismos):

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1444815157/contido/falo_galego/1_competencia_bsica.1.html#

Castelanismos:

http://gl.wikibooks.org/wiki/Exercicios_de_l%C3%A9xico_en_lingua_galega/Castelanismos

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/gal/exercicios.htm

Ghalegho, vídeo de Noelia Gómez. Cuns mozos e mozas e Rianxo defenden a pronuncia de zona:

https://www.youtube.com/watch?v=wdO26vpOjGI&sns=tw

Fonemática (abertas e pechadas, ditongos e tritongos, descrición de fonemas)

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/fonematica.htm

Material do IES San Clemente para traballar a fonoloxía. Inclúe teoría e práctica (non interactiva, pero aporta solucións).

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1372866540/contido/unidade04/exercicios_de_apoio.html

Ligazón para coñecer a transcrición fonética e a pronuncia. Inclúe nomes, apelidos e topónimos:

http://ilg.usc.es/pronuncia/

Material do departamento de Lingua do IES Aquis Celenis para traballar a fonoloxía (teoría e práctica). No apartado de vogais e consoantes recóllense pautas que axudan a realizar e recoñecer a pronuncia correcta:

http://cotovia.org/proxecto/fon/fon_00.html?orix=fon

Dicionario de pronunciación. Todas as palabras pronunciadas por falantes nativos nos distintos idiomas:

http://es.forvo.com/

Recurso Abalar para repasar a fonoloxía:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1444815157/contido/falo_galego/index.3.html

Comentario crítico

Material moi práctico de Rosa Salgueiro para traballar o comentario crítico:

https://cadernodelingua.wordpress.com/2007/12/18/na-punta-da-lingua/

Síntese teórica da gramática (válido para a selectividade) 

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/selectivo.pdf

Tipoloxía textual:

O texto narrativo

Teoría e práctica, dentro de Lingua e Literatura Galegas, proxecto de Ana Rial e Manuel Rosales.

O texto narrativo. Tipos de textos narrativos. A linguaxe na narración:

http://cotovia.org/proxecto/tex/tex_ud3_01.html?orix=tex&tema=tex_ud3_01.html

A narración literaria. Características da narración literaria. A estrutura:

http://cotovia.org/prorxecto/tex/tex_ud3_02.html?orix=tex&tema=tex_ud3_02.html

Os feitos, o narrador, os personaxes o espazo e o tempo:

http://cotovia.org/proxecto/tex/tex_ud3_03.html?orix=tex&tema=tex_ud3_03.html

O texto publicitario

Enlace do Portal das Palabras. Sete termos para entender os textos publicitarios:

https://portaldaspalabras.gal/lexico/setestrelo/linguaxe-publicitaria-en-sete-palabras/

Tipos de documentos

Páxina de Belén Pérez Aldariz sobre os distintos tipos de documentos:

http://www.linguagalega.org/outros/documentos/documentos.html

Consellos para elaborar unha entrevista

Moi bo titorial do CEIP Frian de Teis:

http://olardefriancinho.blogspot.com.es/2014/02/aprendendo-facer-entrevistas.html

Para traballar con alumnado estranxeiro

Vocabulario con apoio visual en Cotovía, de Ana Rial e M. Rosales:

http://cotovia.org/proxecto/lex/lex_00.html?orix=lex

Vocabulario recompilado:

https://recursosaulaptgalicia.blogspot.com.es/2009/09/galego-para-estranxeiros.html

Dicionario visual interactivo en galego, castelán e inglés, con actividades e xogos:

http://centros.edu.xunta.es/contidos/dicionariovisual/actividades.html

Vídeos:

https://www.youtube.com/channel/UCbtfvhya7pKgJGY2KfYc8yA

Pingas de lingua (vid, morfoloxía):

http://pingasdelingua.weebly.com/manual-de-uso.html

A historia da lingua

Historia da linga e o galego hoxe:

http://www.galego.org/contidos.html

Vídeos  sobre a historia da lingua galega:

Sustrato e romanización:

http://www.blogoteca.com/galegoxxi/index.php?cat=10899

O reino suevo de Galicia. Vídeo documental da RTVG:

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-reino-suevo-de-galicia-4190465?fbclid=IwAR080tsLKtV9CvFRSjMAyiN8Rj8wK4pGlo9E3H816aWKBsWxrRUFsp7449s?t=139

A lingua medieval:

http://www.youtube.com/watch?v=xVyP-SE-Dis&feature=player_embedded

A formación do galego e a separación do portugués explicado para os portugueses:

Reino de Galicia, evolución en mapas:

O Reino de Galicia:

http://www.youtube.com/watch?v=MggxZH-EHPw&feature=related

O Castelo da Rocha. Páxina completa sobre as  intrigas medievais e loitas irmandiñas neste castelo das aforas de Santiago hoxe desaparecido:

http://rochaforte.info/

A revolta dos Irmandiños:

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revolta-irmandina

Vídeo sobre Sarmiento e a Ilustración:

http://www.youtube.com/watch?v=EbOp27zOCj4

A historia da lingua con Pepe Carreiro:

http://www.slideshare.net/aldeatotal/historia-da-lingua

Literatura

Enciclopedia de literatura en liña. Páxina da AS-PG:

http://literaturagalega.as-pg.gal/index.html

Páxina do Instituto de Estudos Medievais de Lisboa (recompila a literatura medieval galego-portuguesa e achega glosario, estudos, música…; imprescindible):

http://cantigas.fcsh.unl.pt/apresentacao.asp

Recompilatorio das cantigas de amigo:

https://pt.wikisource.org/wiki/Categoria:Cantigas_de_amigo

Cantigas elaboradas polo alumnado de 3º de ESO do IES As Lagoas (Ourense) da man da profesora Celia Díaz no curso 2006-2007:

https://es.scribd.com/document/1035152/Cantigas-Novas-de-Amigo

Páxina do IES María Sarmiento de Viveiro, con gravacións de poemas:

https://obloguedepoesia.com/2018/02/

Simbaloo de poesía para docentes:

https://www.symbaloo.com/embed/ticpoesia?desktopId=1000001014755502

Ferramenta para o comentario literario de textos da lírica galega e castelá da Idade Media ao Século XX, de Mercedes Sans Boga e Fernando Pazos García  Inclúe teoría e práctica. Útil para o traballo en ámbito e o TIL:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1432210229/contido/index.html

Blog Aula de Literatura, aporta moita información e textos da historia da nosa literatura:

https://auladeliteraturagalega.wordpress.com/

Enlace ao blog Literalingua onde se recolle un vídeo cos deseños das máscaras, vestiario e escenas de Os vellos non deben de namorarse, e un fragmento da representación do CDG:

http://www.blogoteca.com/literalingua/index.php?cod=60472

Retórica (teoría e práctica), comentario de textos con exemplos para 3º e 4º de ESO:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1432210229/contido/lrica_galega2.html

Cousas de Castelao:

http://www.manuelrivas.com/cousas/cousas-castelao-portada-indice/

Reportaxe da TVG adicada a Vidal Bolaño:

http://www.youtube.com/watch?v=NUHXyKs99MI

Enlaces para complementar a literatura no exilio (páxina da fundación Seoane e  un poemas del e de Lorenzo Varela ):

https://auladeliteraturagalega.wordpress.com/

http://www.blogoteca.com/literalingua/index.php?cod=79412

Enlaces sobre teatro actual:

Páxina de Voadora: http://www.voadora.es/

Fragmento de As do peixe de Abrapalabra: http://www.youtube.com/watch?v=IiRHrbVF0lA

Vídeos sobre Eurozone de Chévere:  http://www.youtube.com/watch?v=8bj40qcNL4c

Álvaro Cunqueiro nos Imprescindibles da TVE2:

http://www.rtve.es/television/20150608/incierto-senor-cunqueiro/443257.shtml

Oralidade

Espazo para a recuperación da tradición oral da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Polafías:

http://www.aelg.org/Polafias/

http://www.aelg.org/Polafias/ShowVideoPolafia.do?id=436  (vídeo sobre a chegada da TV )

Consellos para elaborar e expoñer unha presentación

Do Servizo de Normalización Lingüística da USC:

http://www.usc.es/gl/servizos/snl/asesoramento/presenta/index.html

Da profesora Pilar Ponte:

http://www.slideshare.net/a_profa/presentacins-educativas#

“El arte de presentar”, guía de Gonzalo Álvarez Marañón:

https://www.elartedepresentar.com/

Utilizar e citar fotografías:

 http://es.wikihow.com/citar-una-fotograf%C3%ADa

Presentación do Ceip Frian de Teis:

http://olardefriancinho.blogspot.com.es/2014/11/aprende-empregar-as-imaxes.html

Recursos para traballar con música galega

Son de poetas. Repositorio de poesía galega musicada:

http://sondepoetas.blogspot.com/

Música tradicional recompilada en Ghatapista:

http://www.ghastaspista.com/grupos.php

Recompilación de música galega actual no blog do IES Félix Muriel, Bico da ría:

http://www.bicodaria.com/category/31/

Recursos de audiovisual

Fiestra é unha plataforma dixital que promove a utilización de audiovisual galego como recurso pedagóxico:

https://fiestra.gal/catalogo-de-curtametraxes/ 

Recursos para portugués

Dicionarios

http://www.priberam.pt/dlpo/ (dicionario de portugués)

http://www.infopedia.pt/ (dicionario bilingüe esp­port, port­esp)

http://www.estraviz.org/ (mellor dicionario galego en portugués, adaptado ao reintegracionismo de máximos -moi próximo á lingua portuguesa. Isaac Alonso Estraviz é un lexicógrafo galego)

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/ (para dúbidas de lingua)

http://www.dicionarioinformal.com.br/ (as definicións son dadas polos usuarios; útil para observar a evolución do portugués máis alá mesmo dos dicionarios normativos)

Tradutores

http://www.wordreference.com/es/

http://www.opentrad.com/

Lingua, cultura, material para aulas…

https://lusopatia.wordpress.com/recursos-2/

http://dpgaliza.org/troca/

http://cvc.instituto-camoes.pt/ (aprender bricando, do Centro Virtual do Instituto Camões)

http://www.teiaportuguesa.com/manual/indicemanual.htm

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=fonetica&act=list&region=lbx (dicionario fonético)

https://portuguesembadajoz.wordpress.com/ (dende a “raia” castelá, dende Badaxoz, útil páxina para a aprendizaxe do portugués, con moitos recursos)

Audiovisual, radio, prensa

https://filmesonline.zone/ (cine en versión orixinal con subtítulos en portugués; practica inglés e portugués ao mesmo tempo!)

http://www.radioonline.com.pt/ (as radios portuguesas)

http://www.jornaisportugueses.com/ (xornais portugueses)

http://www.guiademidia.com.br/ (xornais brasileiros)

http://pgl.gal/ ( portal que recolle información sobre a lusofonía galega)

 

Advertisement